Zápis

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Dobroměřice pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy Dobroměřice stanovila po dohodě se zřizovatelem, v souladu s ust.
§ 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, termín pro podání žádostí o
přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku na:
Čtvrtek 2. 5. 2024 od 8,00 do 13,00 hodin
a
pátek 3. 5. 2024 od 8,00 do 10,00 hodin.
S sebou k zápisu přineste:
vyplněnou, podepsanou a od lékaře potvrzenou přihlášku (děti, které dovrší do 31. 8. 2024
5 let věku, nemusí mít potvrzení o očkování), kterou si můžete stáhnout na webových
stránkách, nebo si ji osobně vyzvednout přímo v mateřské škole,
občanský průkaz zákonného zástupce,
rodný list dítěte.
Rodiče budou poučeni o právech odvolání, nahlížení do spisu, budou seznámeni s kritérii
přijímání dětí pro školní rok 2024/2025.
V případě, že se nemůžete k zápisu dostavit osobně, kontaktujte ředitelku školy na
tel: 606 794 349 nebo 415 679 141.

Ředitelka Mateřské školy Dobroměřice Ludmila Jirotková stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

  1. Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
  2. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
  3. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených níže. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.
  4. Pravidla pro přijímání dětí do předškolního vzdělávání platná v následující posloupnosti:

    • Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna 2024, pokud již nenavštěvuje mateřskou školu. Tyto děti s trvalým pobytem v obci Dobroměřice jsou přijímány přednostně.
    1. Děti v posledním roce před zahájení povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou s trvalým pobytem v obci Dobroměřice - nar. do 31. 8. 2019.
    2. Děti, které do začátku školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku – nar. do 31. 8. 2021 s trvalým pobytem v obci Dobroměřice.
    3. Děti, které dosáhnou třetího roku věku do 31. 12. 2024 s trvalým pobytem v obci Dobroměřice.
    4. Dítě s trvalým pobytem v obci Dobroměřice bude přijato k předškolnímu vzdělávání přednostně; pouze při nenaplněnosti kapacity mateřské školy dětmi, které dovrší 3 roky nejpozději do 31. 12. 2024, bude přijato dítě z jiné obce.
  5. V případě shodnosti posuzovaných kritérií bude ředitelka školy zohledňovat věk dítěte, přednost budou mít děti starší před mladšími.

Předpokládaný počet přijatých dětí pro školní rok 2024/2025 je 13 dětí.

V Dobroměřicích dne 1. 2. 2024