6. ŘÍJEN

Výlet do Skanzenu

Ve středu 6.10. čeká starší děti výlet do nedalekého Skanzenu Březno.

ZápisKritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Dobroměřice

Ředitelka Mateřské školy Dobroměřice Ludmila Jirotková stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 1. Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
 2. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 3. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

  Pravidla pro přijímání dětí do předškolního vzdělávání platná v následující posloupnosti:

  • Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna 2023, pokud již nenavštěvuje mateřskou školu. Tyto děti s trvalým pobytem v obci Dobroměřice jsou přijímány přednostně.
  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou s trvalým pobytem v obci Dobroměřice - nar. do 31. 8. 2018.
  2. Děti, které do začátku školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku – nar. do 31. 8. 2020 s trvalým pobytem v obci Dobroměřice.
  3. Děti, které dosáhnou třetího roku věku – nar. do 31. 12. 2023 s trvalým pobytem v obci Dobroměřice.
  4. Dítě s trvalým pobytem v obci Dobroměřice bude přijato k předškolnímu vzdělávání přednostně; pouze při nenaplněnosti kapacity mateřské školy dětmi, které dovrší 3 roky nejpozději do 31. 12. 2023, bude přijato dítě z jiné obce.
 4. V případě shodnosti posuzovaných kritérií bude ředitelka školy zohledňovat věk dítěte, přednost budou mít děti starší před mladšími.

Předpokládaný počet přijatých dětí pro školní rok 2023/2024 je 17 dětí.

V Dobroměřicích dne 1. 3. 2023