6. ŘÍJEN

Výlet do Skanzenu

Ve středu 6.10. čeká starší děti výlet do nedalekého Skanzenu Březno.

Centra kolegiální podpory v metodice socio-emočního rozvoje předškolních dětí „Dobrý začátek“

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000506


Termín realizace: 1.7.2017 - 31.12.2021

Cílem projektu je vybudování 12 center kolegiální podpory a vzájemného učení mateřských škol a pedagogů založeného na dlouhodobě ověřené inkluzivní metodice Dobrý začátek. Tj. 12 MŠ, které se během 4 let stanou regionálními centry kolegiální podpory v tématech:

 1. Individualizace vzdělávání v MŠ (zvyšování teoretických znalostí práce s odlišností),
 2. Práce s dvouletými dětmi,
 3. Začleňování dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do MŠ.

Mateřská škola Dobroměřice byla jednou z prvních 3 zapojených mateřských škol v České republice a stala se příkladem dobré praxe. V Mateřské škole Dobroměřice se konají pravidelná setkání pro učitelky z Ústeckého kraje, kde je seznamujeme s metodikou Dobrý začátek a také nabízíme návštěvy přímo ve třídách naší mateřské školy a možnost vidět Dobrý začátek v praxi.

Mezi hlavní témata odborných setkávání na regionální úrovni patří tyto tematické moduly:

 • Podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku (2 až 6 let)
 • Budování vztahů s dětmi
 • Adaptační proces – adaptace dítěte a rodičů v MŠ
 • Budování vztahu a komunikace s rodiči
 • Dvouleté děti v MŠ
 • Pozitivní přístup k dítěti, pěstování žádoucích návyků v chování
 • Strategie řízení třídy: respekt a společná pravidla
 • Podpora spolupráce a vzájemnosti dětí
 • Chválení a odměňování (co, kdy a jak chválit; co nechválit, odměny)
 • Podpora kognitivních procesů a vedení dětí k poznávání a učení se, včetně podpory soustředění a vytrvalosti
 • Proaktivní strategie práce s nevhodným a rušivým chováním dětí – odstraňování nevhodných návyků v chování a nastavování vhodných vzorců chování
 • Sebeovládání a agresivita, zvládání vzteku a uklidnění se
 • Individualizace – chápání odlišností a normality, individuální potřeby, cíle, tempo dítěte a inkluzivní přístupy v třídním kolektivu
 • Inkluzivní přístup k dětem ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí
 • Řešení konfliktů mezi dětmi
 • Vedení k samostatnému řešení problémů dětmi

Centrum vytváří prostor pro odborný růst, sdílení zkušeností a diskuzi o uvedených tématech. Poskytuje zázemí pro rozvoj pedagogů v ověřené metodice pro předškolní vzdělávání, diskusi s odborníky a zkušenými pedagogy a vytváří dlouhodobou regionální platformu pro rozvoj a hlubší porozumění tématům individualizace, inkluze, práci s nevhodnými návyky v chování, pěstování klimatu sociální pohody ve třídě, podpory dětí s různými potřebami rozvoje a podpory samostatného učení a úspěchu, a jejich aplikaci pedagogy v praxi.