„Dobrý začátek“- metodika zaměřená na socio-emoční rozvoj předškolních dětí

Naše mateřská škola byla od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2023 centrem kolegiální podpory (Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000506).

V současné době působíme jako příklad dobré praxe, kde učitelé z celé České republiky mohou vidět, jak tato metodika pomáhá s naplňováním principů socio-emočního učení v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky.

Mezi hlavní témata metodiky patří tyto tematické moduly:

 • Wellbeing dětí v mateřské škole
 • Podpora sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku (2 až 6 let)
 • Budování vztahů s dětmi
 • Adaptační proces – adaptace dítěte a rodičů v MŠ
 • Budování vztahu a komunikace s rodiči
 • Dvouleté děti v MŠ
 • Pozitivní přístup k dítěti, pěstování žádoucích návyků v chování
 • Strategie řízení třídy: respekt a společná pravidla
 • Podpora spolupráce a vzájemnosti dětí
 • Chválení a odměňování (co, kdy a jak chválit; co nechválit, odměny)
 • Podpora kognitivních procesů a vedení dětí k poznávání a učení se, včetně podpory soustředění a vytrvalosti
 • Proaktivní strategie práce s nevhodným a rušivým chováním dětí – odstraňování nevhodných návyků v chování a nastavování vhodných vzorců chování
 • Sebeovládání a agresivita, zvládání vzteku a uklidnění se
 • Individualizace – chápání odlišností a normality, individuální potřeby, cíle, tempo dítěte a inkluzivní přístupy v třídním kolektivu
 • Inkluzivní přístup k dětem ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí
 • Řešení konfliktů mezi dětmi
 • Vedení k samostatnému řešení problémů dětmi

Metodika využívá situační učení, které je založené na aktuálních situacích. Díky velkým maňáskům a dramatizaci různých situací se děti učí, jak správně reagovat, pokud se do takové nebo podobné situace dostanou.

fotka Maňásků