Platby a provoz MŠ

Platby v mateřské škole


Úplata za předškolní vzdělávání

Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu.

Úplata se neplatí za děti v povinném předškolním vzdělávání – poslední rok v mateřské škole a u dětí s odkladem školní docházky.

Výši úplaty stanovuje do 31. 12. 2023 ředitelka MŠ a od 1. 1. 2024 zřizovatel, vždy podle pravidel stanovených zákonem a činí částku jedno dítě a měsíc.

Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a na období školního roku 2023/2024 stanovuje ředitelka MŠ Dobroměřice výši úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 600 Kč..

Školné musí být placeno včas v určeném termínu v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo převodem na účet. V obou případech musí být zaplaceno do 15. dne v měsíci.

Opakované nezaplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

Stravné

Ceny stravného od 1. 9. 2023

Celodenní stravné na celý měsíc je 1.100 Kč

Strávníci do 6 let celodenní 50 Kč přesnídávka - 11 Kč
oběd - 28 Kč
svačina - 11 Kč
Strávníci 7 - 10 let celodenní 54 Kč přesnídávka - 12 Kč
oběd - 30 Kč
svačina - 12 Kč

Po celý den je zajištěn PITNÝ REŽIM. Cena nápojů je započítaná v ceně stravného. Potraviny podle finančního normativu hradí zákonný zástupce.

Placení stravného a školného

Hotově v kanceláři hospodářky MŠ. Termíny plateb jsou vyvěšeny na nástěnce v chodbě MŠ. Výše platby je vždy s přihlédnutím na aktuální docházku dítěte.

 1. Platba bankovním převodem, na účet 1022958329/0800. Přeplatky jsou vraceny na konci kalendářního roku a po ukončení docházky dítěte do mateřské školy.
 2. Pokud rodiče své dítě včas neodhlásí, jsou povinni tuto nahlášenou stravu zaplatit.
 3. Stravné musí být placeno včas v určeném termínu v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo převodem na účet. V obou případech musí být zaplaceno do 15. dne v měsíci.

Opakované nezaplacení stravného v termínu může být důvodem k ukončení docházky dítěte.

Denní program v Mateřské škole Dobroměřice


Denní program je pružný, vždy přizpůsoben potřebám dětí, aktuálnímu počtu dětí, výchovně - vzdělávacího tématu, mimořádným akcím a situacím, stavu počasí atd. Spontánní a řízené činnosti se prolínají celý den. Po celý den je dodržován pitný režim, děti mají pití stále k dispozici ve třídách. Dbáme na zdravou a pestrou výživu.

Mateřská škola je otevřena od 6,00 do 16,30 hod.

Uvedené časy jsou pouze orientační

 • 6:00 - 8:00 hodin
 • 8:00 - 8:30 hodin
 • 8:30 - 10:00 hodin
 • 10:00 - 11:30 hodin
 • 11:30 - 12:00 hodin
 • 12:00 - 13:45 hodin
 • 13:45 - 14:00 hodin
 • 14:00 - 16:30 hodin
 • příchody dětí, hry dle výběru dětí, individuální činnosti
 • průběžná svačina, pokračování ve spontánních hrách dětí
 • ranní kruh, přivítání, motivace, řízené a spontánní výchovně vzdělávací činnosti
 • pobyt venku, v případě hezkého počasí odchod dříve
 • oběd
 • odpočinek na lehátku, klidné hry u stolečku, individuální práce, školní příprava
 • odpolední svačina
 • volné hry dětí, individuální práce, společenské práce, pobyt na zahradě, odchod dětí z mateřské školy
Důležité provozní informace
 • Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8,00 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.
 • Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 6,45 hod., a to telefonicky nebo SMS zprávou. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo SMS zprávou.
 • Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.
 • Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha, rýma, kašel) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
 • Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.
 • Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ.
 • Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.
 • Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách ve vstupní hale a šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

Co dítě v MŠ potřebuje?


Dítě do mateřské školy s sebou potřebuje:
 • oblečení – tepláky do třídy a na ven, náhradní tričko a spodní prádlo, ponožky, dle počasí tričko s krátkým rukávem a kraťasy, pyžamo (prosím, vše podepsané)
 • bačkory s pevnou patou